Manehaghighi

من حقیقی
فراز قورچیان

همه ی ما به دنبال کامل شدن و رسیدن به آرامش هستیم اما چگونه به آنها برسیم؟

وقتی از بیشتر ما انسان ها پرسیده می شود که آرزویتان در زندگی را با یک کلمه بیان کنید؟

گفته می شود: “آرامش”.

آیا انسان ها با وجود این همه درد و رنج، می توانند یک زندگی آرامش بخش را تجربه کنند؟

اصلاً چگونه می توان به درد و رنج های زندگی پایان داد؟

https://manehaghighi.com/